Privacyverklaring

Voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens is, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Stichting Proteion, gevestigd aan Heythuyserweg 21, 6085 NH Horn, KvK-nummer 12065323, de verwerkingsverantwoordelijke.

Soorten persoonsgegevens

In overeenstemming met haar privacybeleid verwerkt Proteion op deze website verschillende soorten persoonsgegevens, voor diverse doeleinden/grondslagen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (als je een formulier verstuurt of een sollicitatie instuurt)
 • E-mailadres (als je een formulier verstuurt of een sollicitatie instuurt)
 • Telefoonnummer (als je een formulier verstuurt of een sollicitatie instuurt)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier te versturen op de website
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website d.m.v. Google Analytics (deze gegevens zijn anoniem)
 • Internetbrowser en apparaat type, d.m.v. Google Analytics (deze gegevens zijn anoniem).

Gegevens social media

Proteion is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een ‘Facebook-like’. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via deze sociale media.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Proteion verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • je inzending te verwerken
 • je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is na inzending van het formulier
 • je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is na inzending van je sollicitatie
 • je te kunnen informeren over de voortgang van het medisch leiderschapsprogramma en eventuele nieuwe vacatures of kennis die op jou van toepassing zijn.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Proteion mag persoonsgegevens verwerken omdat:

 • je hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om voor het beschermen van uw belangen en die van anderen;
 • het noodzakelijk is om een (wettelijke) taak van algemeen belang als (zorg)organisatie uit te kunnen voeren;
 • dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Proteion of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Proteion kunnen zijn:

 • beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Proteion;
 • beveiliging en beschikbaarheid van faciliteiten (aan derde(n)) zoals
 • bijvoorbeeld het beschikbaar stellen wifi aan de gasten/bezoekers;
 • fraudepreventie. Controle op de registratie van informatiesystemen;
 • kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

Als je bezwaar heeft tegen het verwerken van uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, dan kun je dit kenbaar maken. Meer informatie over het recht van bezwaar vind je verderop in deze privacyverklaring.

Gegevens delen met derden

Proteion verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken alleen jouw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om juridische redenen. Wij delen jouw persoonsgegevens dus niet zomaar met bedrijven, organisaties en individuen buiten Proteion.

Hoelang bewaren we jouw gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om je persoonsgegevens langer te bewaren. Proteion zal persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je bijvoorbeeld onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk je persoonsgegevens verwijderen.

Contactformulier

Alle gegevens die worden ingevuld bij het formulier worden doorgestuurd naar secretariaatbc@proteion.nl.

Sollicitaties

Alle gegevens rondom een verstuurde sollicitatie worden voor maximaal 4 weken na afloopdatum van de vacature op onze website bewaard. Dit om onze recruiters de kans te geven jouw sollicitatie te bekijken en contact met je op te nemen. Na afhandeling van de sollicitatie worden alle gegevens van de sollicitant verwijderd.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te verbeteren of aan te vullen en te verwijderen. Ook heb je recht op gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar.

Op jouw verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Bij jouw verzoek dien je je te identificeren door middel van een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van je hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij je daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten je geldend kunt maken.

Als je inzage in de verwerking van je persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van jouw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

Je kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • je trekt je toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • je maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten je persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben je gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten (online) verzameld.

Uitoefenen rechten

Wil je van je rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres privacyofficer@proteion.nl. Proteion zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.  Worden je persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om je toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van je toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacyofficer@proteion.nl.

Klacht of bezwaar

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Ook dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacyofficer@proteion.nl. Als je dat wenst kan de Functionaris Gegevensbescherming je klacht of bezwaar volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens in behandeling nemen of je informeren over de mogelijkheid jouw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in behandeling te geven.

Recht van wijziging

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie juni 2020